Skip to content

ALGEMENE VERORDERING PERSOONSGEGEVENS

 

Ingevolge de wet op bescherming van privacy en verwerking Persoonsgegevens (AVG) heeft de Amsterdamse Dove Ouderenvereniging Guyot dit document opgesteld. Guyot is een vereniging die belangen van haar (dove) leden behartigt en bevordert en isolement van oudere Doven wil doorbreken. Met name voor dove ouderen in Amsterdam en omgeving. Hiertoe worden informatiebijeenkomsten, themamiddagen en andere activiteiten georganiseerd.

 

Verkrijgen Persoonsgegevens

  • De Persoonsgegevens van haar leden zoals naam, adres, woonplaats, geb. datum, gsm nummer en mailadres zijn verkregen door opgave van het lid via het inschrijvingsformulier van de vereniging.

1.2       Op het inschrijvingsformulier kan men ook aangeven of men ja/nee toestemming

verleent voor verspreiding van foto’s van activiteiten waarop het lid staat afgebeeld.

1.3       Conform Statuten van de vereniging is het lid zelf verantwoordelijk voor de juiste eigen Persoonsgegevens en worden wijzigingen in de Persoonsgegevens door het lid zelf aan de secretaris van de vereniging doorgegeven.

1.4       Doordat leden zelf de contributie jaarlijks overmaken naar de vereniging komt de vereniging in het bezit van het banknummer van het lid.

 

  1. Verwerking Persoonsgegevens

2.1       De secretaris van de vereniging slaat de Persoonsgegevens op in een digitaal bestand (Ledenlijst) dat enkel toegankelijk is voor de secretaris.

2.2       De secretaris van de vereniging verwerkt de Persoonsgegevens behoorlijk en op een zorgvuldige wijze.

2.3       De secretaris verspreidt jaarlijks onder het dan zittende bestuur de ledenlijst.

2.4.      Daarnaast houdt de secretaris een mailinglijst bij.

2.5       Bij overlijden van het lid dan wel opzegging lidmaatschap door het lid worden de Persoonsgegevens van het betreffende lid door de secretaris van de vereniging uit het bestand verwijderd.

2.6       Door betaling van de contributie krijgt de penningmeester inzage in de bankgegevens van haar leden. Deze gegevens worden door de penningmeester verder niet gebruikt noch opgeslagen in een apart document.

2.7       De penningmeester houdt wel een digitale contributielijst bij waarop enkel naam van het lid vermeld staat en of betaling ja/nee is gedaan. Enkel de penningmeester heeft toegang tot dit document.

2.8       Bij mogelijk te ontvangen giften en donaties wordt gevraagd of men dit in de boeken opgenomen wil zien als anoniem of met vermelding van naam. Hiervoor ook laten tekenen. Dit geldt voor zowel boekhouding als jaarverslag.

 

  1. Gebruik Persoonsgegevens

3.1       De Persoonsgegevens worden gebruikt voor mailing naar leden van de vereniging over aankondiging van activiteiten.

3.2       Daarnaast voor een eventuele persoonlijke attentie aan het lid zoals: jubileum, overlijden partner, ziekte e.d.

3.3       Tevens voor oproeping tot betalen van de jaarlijkse contributie.

3.4       In de overgangsfase (tot eind 2018) zal bij activiteiten waar foto’s worden genomen de leden worden gevraagd wie er bezwaar heeft tegen plaatsing van gemaakte foto’s.

3.5       Degenen die dan bezwaar aantekenen worden op een, daartoe door de secretaris op te maken, lijst geplaatst.

3.5       Foto’s kunnen worden geplaatst op de website van de vereniging dan wel opgenomen in de elektronische- en papieren nieuwsbrief.

3.6       Mochten er commissies zijn die gebruik willen maken van de mailinglijst dan dient dit via de secretaris te lopen.

3.7       Commissie die zich buigt over Kerstdiner, jubilea etc. kan gebruik maken van de mailinglijst . De eindverantwoordelijkheid ligt dan bij secretaris en penningmeester van Guyot.

 

  1. Geheimhouding Persoonsgegevens

4.1       Jaarlijks ontvangt het dan zittende bestuur de up-to-date ledenlijst.

4.2.      Leden van het bestuur weten dat zij zich hebben te houden aan geheimhoudingsplicht.

4.3.      De vereniging (secretaris) zal de Persoonsgegevens onder geen omstandigheid verder verwerken dan hiervoor bepaald. Bijvoorbeeld niet voor eigen doeleinden of die van derden noch de Persoonsgegevens verstrekken aan derden.

4.4       Mocht dit om een of andere reden toch noodzakelijk zijn dan zal te allen tijde vooraf schriftelijk aan desbetreffend lid om toestemming worden gevraagd.

 

 

 

Bovenstaande treedt in werking op 24 mei 2018

Back To Top